चिमटा ठाले न नाथ जी चिमटा ठाले न

चिमटा ठाले न नाथ जी चिमटा ठाले न

चिमटा ठाले न नाथ जी,
चिमटा ठाले न,
यूं संकट बैरी रोब जमारया,
नाथ जी चिमटा ठाले न।।धूणे प ज्योत जगे,

नाथ धूणे प ज्योत जगे,
आग बदन म लगे,
नाथ जी आग बदन म लगे,
मै बैठया ध्यान लगा क,
नाथ जी आके बचाले न,
नाथ जी चिमटा ठाले न।।मन मेरा ना डटता हो,

नाथ मन मेरा ना डटता हो,
रूप यूं जाली भरता हो,
नाथ जी जाली भरता हो,
रोग डाटे न त काबु आवे,
नाथ जी मैं तेरे हवाले न,
नाथ जी चिमटा ठाले न।।तेरे चरणा म अर्ज लगी,

नाथ चरणा म अर्ज लगी,
क्यूं आणे म देर लगी,
नाथ जी आणे म देर लगी,
भगत तेरा होरया स लाचार,
नाथ जी आण काबु पाले न,
नाथ जी चिमटा ठाले न।।यूं दीपक गालव ध्यावे,

नाथ दीपक गालव ध्यावे,
तेरे बिन कुछ भी ना भावे,
नाथ जी कुछ भी ना भावे,
यो बिला राणा महिमा गावे,
नाथ जी चेला बणाले न,
नाथ जी चिमटा ठाले न।।चिमटा ठाले न नाथ जी,

चिमटा ठाले न,
यूं संकट बैरी रोब जमारया,
नाथ जी चिमटा ठाले न।।

Singer – Billa Rana
Lyrics – Deepak Galav
9053460307


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *